ข่าวสาร GSB Startup

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจใหม่

สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup), Research to Market (R2M) โครงการจัดตั้งชมรม Tech Startup และโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator) อีกทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ เช่น Startup Talk, Startup Innitiative

เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการสนับสนุนทั้งองค์ความรู้ บุคคลากร และนักศึกษา ในการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย (ITAP), โครงการร่วมวิจัยกับภาคเอกชน (Co-Research), โครงการเสริมทักษะวิจัยแก่ภาคเอกชน (IRTC), โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP), โครงการ Talent Mobility (TM), Food Innopolis, Innovation Hub และ โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI)

งานวิจัย นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านจำนวน 17 ศูนย์ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกุ้ง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวลและปาร์มน้ำมัน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ เป็นต้น